Piše Dušan Maksimović, generalni sekretar CBSA

Planiranje ostavine zapravo predstavlja zaštitu vaših najmilijih. Neki od ključnih razloga za planiranje ostavine su sledeći: i) štiti naslednike, ii) otklanja teret prekomernog oporezivanja za naslednike, iii) sprečava porodične nesuglasice, iv) pruža zaštitu maloj deci i v) omogućava određenom licu da donosi odluke koje se tiču zdravlja u vaše ime.

Nesigurna vremena, kao što je slučaj sa ovim u kome trenutno živimo zbog pandemije virusa korona, su mnogima od nas dala povod za razmišljanje i uzrokovala da posvetimo pažnju pitanjima lične prirode kojima obično ne posvećujemo pažnju u današnjem ubrzanom svetu. To važi i za dokumenta o planiranju ostavine i planove koji su godinama bili zaboravljeni. Trenutna situacija je donela nepredvidivost za mnoge usled ograničenja kretanja i uvođenja karantina, nedostatka kontakata sa članovima šire porodice i finansijskih problema, imajući u vidu neizvesnu budućnost pojedinih grana privrede. Određene visoko rizične grupe (starije ili druge ranjive osobe, medicinski radnici, itd) možda imaju veći podsticaj da ažuriraju postojeće planove ostavine ili da sačine plan ostavine kako bi uredili svoje poslove i imovinu i čuvali ih u privatnosti, što je važno za mnoge ljude, posebno zbog nepredvidivosti vremena koja su pred nama.

Vredi razmotriti pregled dokumenata koji čine plan ostavine (ako postoje), posebno ukoliko su lica koja neko izdržava postala finansijski ranjivija i ukoliko im je potrebna podrška.

Štaviše, životno osiguranje zaključeno u korist izdržavanih članova porodice može premostiti jaz ako se vrednost lične imovine smanjila tokom proteklih nekoliko meseci, i potencijalno može pružiti dodatnu zaštitu imovine za članove porodice čime se izbegava rasipanje imovine.

Odgovarajuća i sveobuhvatna dokumenta su ključna za planiranje ostavine, posebno punomoćje dato u vezi sa lečenjem i donošenjem finansijskih odluka ukoliko lice izgubi sposobnost da se bavi svojim poslovima. Ukoliko se neko nađe u takvoj situaciji a da nema odgovarajući aranžman (dokumenta), to može d ovesti do zakonskog starateljstva. Međutim, ovakva scenarija se mogu izbeći odgovarajućim planiranjem.

Ako bismo morali da istaknemo jedan korak u pravcu zaključenja obavezujućeg plana ostavine, to bi bilo sačinjavanje poslednje volje i/ili pisane izjave o postupcima u slučaju nesposobnosti donošenja odluke. Njihovim postojanjem se neprilike voljenih osoba svode na minimum. U poslednjoj volji i/ili izjavi o postupcima u slučaju nesposobnosti donošenja odluke mogu detaljno da budu navedene želje osobe u vezi sa imovinom i budućim lečenjem (na primer, osoba može želeti medicinski tretman kojim se održava u životu i administriranje tečnosti i hrane).

Dalje, kao ključna komponenta svakog plana ostavine, ne sme se izgubiti iz vida da se poreski propisi jako brzo menjaju, uključujući i propise o oporezivanju nasledstva, jer propuštanje da se ažurira plan ostavine kako bi se u njega unele izmene poreskih zakona može prouzrokovati problematične situacije za naslednike i dovesti do uvećanih administrativnih troškova.

U tom kontekstu, posedovanje plana ostavine u ovim nesigurnim vremenima je od ključnog značaja. Od vitalnog je značaja da postoje jasna uputstva u pogledu toga ko je ovlašćen da donosi medicinske i/ili finansijske odluke u vaše ime u slučaju da ne budete u stanju da vodite sopstvene poslove iz bilo kog razloga.

Kontaktirajte nas