CROSS BORDER SUCCESSIONS ALLIANCE

OPŠTI USLOVI UGOVORA

Cross Border Successions Alliance ( Udruženje ili CBSA) je švajcarsko udruženje koje se samo po sebi ne bavi advokaturom, poreskim savetovanjem, planiranjem ostavine ili drugom poslovnom delatnošću. Firme partneri Udruženja (Partneri ili, pojedinačno, Partner), koje same ili zajedno sa svojim povezanim licima (Povezano lice), učestvuju u koordiniranom međunarodnom savetovanju, poreskom savetovanju, pružanju pravnih usluga, planiranju ostavine i pružanju drugih usluga, iako predstavljaju zasebne firme od kojih ni jedna nema zaključen ugovor sa klijentom o konkretnom pitanju, isključivo su odgovorne za svoj rad a ne i za rad bilo koje druge firme.

Svaki od Partnera, kao pouzdan savetnik, posvećen je pružanju najkvalitetnijih usluga svojim klijentima i građenju trajnog odnosa sa svojim klijentima.

U tom cilju, ovi Opšti uslovi ugovora primenjivaće se na sve ugovore između Povezanog lica i vas kao klijenta, osim ako se klijent i ovlašćeni zastupnik tog Partnera, zavisnog ili povezanog društva dogovore drugačije u pisanoj formi. Ovi Opšti uslovi ugovora dopunjeni su dodatnim opštim odredbama i/ili pismom ili ugovorom o angažovanju koji se primenjuju u jurisdikciji Ugovorne strane (pojam definisan u daljem tekstu).

1 Definisani termini

1.1 Sledeći dokumenti predstavljaju sastavni deo ugovora koji se odnosi na angažovanje Ugovorne strane od strane klijenta: (i) svako pismo ili ugovor o angažovanju, (ii) bilo koje gore navedene dodatne opšte odredbe, (iii) ovi Opšti uslovi (iv) bilo koji drugi uslovi dogovoreni između Ugovorne strane i klijenta, i (v) sve povremene izmene i dopune gore navedenog. U slučaju bilo kakve protivrečnosti uslova gore navedenih dokumenata, dokumenti će se tumačiti po redosledu kako su gore navedeni, uzimajući u obzir izmene navedene pod (v).

1.2 U gore navedenim dokumentima:

(a) Bilo koje pojedinačno Povezano lice/Partner jeste ili može biti označeno kao Povezano lice CBSA. Povezano lice CBSA sa kojom klijent uspostavi saradnju u bilo kom trenutku, predstavlja Ugovornu stranu.

(b) Reči „mi“, „naš“ i „nas“ se odnose na Ugovornu stranu zajedno sa bilo kojim drugim Povezanim licem CBSA kojoj su upućene Vaše instrukcije ili njihov deo shodno stavu 2.3 ovih Uslova; reči „vi“ i „vaš“ se odnose na klijenta (jednom rečju, ukoliko postoji više klijenata, ne pojedinačno) sa kojima Ugovorna strana sarađuje. Ako nije drugačije ugovoreno, reči „vi“ i „vaš“ se ne odnose na fizička ili pravna lica povezana sa klijentom, kao što su matična društva, zavisna društva, povezana društva, zaposlene, službenike, direktore, članove/akcionare, partnere, korporacije u zajedničkom vlasništvu ili ortakluke ili druga slična fizička ili pravna lica ili povezana lica, i ne postoji odnos između advokata i klijenta u pogledu navedenih lica.

2 Vaš odnos sa nama

2.1 Kada nas angažujete u pogledu konkretnog pitanja, obratićemo vam se kako bismo odredili:

(a) koje Povezano lice CBSA je Ugovorna strana;

(b) dogovoreni obim posla i pretpostavke na kojima se on zasniva;

(c) ko će biti odgovorno lice ili direktor i drugi ključni Partneri u timu, koje ćemo pokušati da ne menjamo, mada to mogu zahtevati nepredviđene okolnosti;

(d) iznos naknade i način fakturisanja;

(e) svako eventualno ograničenje odgovornosti; i

(f) pravo merodavno za ugovorni odnos i izbor jurisdikcije nadležne za rešavanje bilo kog problema.

2.2 Ugovorni odnos u pogledu pojedinačnih pitanja postoji između vas i Ugovorne strane, a ne nekog drugog Povezanog lica CBSA ili bilo kog fizičkog lica ili samog CBSA. Razumete i prihvatate da mi ne dajemo obećanja niti garancije u pogledu ishoda zastupanja.

2.3 Ako je, uz vašu saglasnost, Ugovorna strana uputila vaš predmet u celini ili delimično jednom ili više drugih Povezanih lica CBSA, na pravne usluge koje pruža takvo drugo Povezano lice CBSA se primenjuju uslovi našeg ugovora, koji će važiti između vas i takvog Povezanog lica CBSA u najvećoj meri dozvoljenoj zakonima i propisima koji važe u jurisdikciji u kojoj takvo drugo Povezano lice CBSA posluje u pogledu vašeg zastupanja od strane takvog Povezanog lica CBSA, kao i sve eventualno postojeće dodatne opšte odredbe i sva pisma ili ugovori o angažovanju a koji se odnose na takvo drugo Povezano lice CBSA.

3 Naše naknade

3.1 Naše fakture se plaćaju po prijemu i u valuti u kojoj su izdate. Ukoliko od nas tražite da dostavimo fakture putem platforme elektronskog fakturisanja (e-billing) saglasni ste sa sledećim: (i) vaše podatke ćemo poslati našim i vašim nezavisnim pružaocima usluga kako bismo postupili u skladu sa vašim zahtevom, a prenos sredstava se vrši na vaš rizik; (ii) vi snosite trošak koji nastane usled korišćenja vašeg nezavisnog pružaoca usluga; i (iii) našim udovoljavanjem vašem zahtevu se ne smanjuje naknada koju mi naplaćujemo.

3.2 Ukoliko postoji zakonska obaveza da odbijete određeni iznos prilikom plaćanja fakture, naplatićemo vam dodatni iznos kako bismo bili sigurni da ćemo primiti neto iznos jednak iznosu fakture.

3.3 Moramo unapred odobriti svaki predlog da bilo koji deo bilo koje naše fakture bude plaćen od strane trećeg lica. Bez obzira na naše odobrenje, saglasni ste da ćete i dalje biti obavezni da platite celokupnu fakturu zajedno sa prispelom kamatom.

3.4 Ako nije drugačije ugovoreno, bilo koje drugo Povezano lice CBSA kome je Ugovorna strana uputila predmet na osnovu stava 2.3 može dostaviti specifikaciju naknada i troškova Ugovornoj strani, koja će uključiti takve naknade i troškove u svoje specifikacije koje dostavlja vama kao trošak, koji ćete biti u obavezi da platite kako bi ona mogla da izvrši uplate drugim Povezanim licima CBSA.

3.5 Ako faktura ostane neplaćena 30 dana nakon dostavljanja iste:

(a) saglasni ste da mi imamo pravo da naplatimo kamatu na iznos iz fakture, po potrebi, po stopi i na način koji je dozvoljen zakonima i propisima koji se primenjuju na nas, a što može biti predviđeno u dodatnim opštim odredbama ili ugovorom između nas i vas, i

(b) nakon što vas o tome obavestimo u pisanoj formi, možemo prestati da radimo na predmetu na koji se faktura odnosi i na bilo kom drugom vašem predmetu. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo kakvu štetu koja nastane zbog takvog nečinjenja. Ako se radi o parnici, možemo otkazati punomoćje u sudu.

3.6 Saglasni ste da možemo zadržati vaše predmete i dokumente dok sve dospele fakture koje smo vam izdali ne budu u celosti plaćene, u skladu sa zakonima i propisima koji se odnose na nas.

3.7 Ukoliko bude bilo potrebno da državnom organu, regulatornom telu ili pružaocu usluga koga ste vi izabrali, dostavimo bilo koju našu fakturu na reviziju ili da dostavimo dokumente ili pružimo informacije o bilo kom pojedinom predmetu koji ste nam predali u rad, imamo pravo da vam fakturišemo rad koji tom prilikom obavimo (i sve nastale troškove) po satnicama dogovorenim za konkretan predmet. Ukoliko u pogledu takvih dokumenata postoji obaveza čuvanja tajne, vi ćete nas ili osloboditi obaveze čuvanja tajne ili ćete nas ovlastiti da izvršimo analizu takvih dokumenata u vašem interesu.

4 Isplate i troškovi

4.1 Možemo smatrati da je u vašem interesu da angažujete advokata ili punomoćnika u inostranstvu, stručna ili druga lica u vaše ime i o vašem trošku. Pre nego što to učinimo konsultovaćemo se sa vama ukoliko bi takvo angažovanje imalo za posledicu nastanak značajnih troškova.

4.2 Takođe možemo povremeno naplatiti troškove fotokopiranja, telefonskih poziva, putovanja, pretraga, sudskih taksi, čuvanja podataka onlajn (hosting) ili troškove virtuelnih baza podataka (data ili deal rooms), kao i druge usluge po našim ili njihovim standardnim cenama, kao i druge troškove. Ovi troškovi će biti iskazani na našim fakturama i neće uključivati dodatni procenat na ime troškova kada se tačan trošak može lako utvrditi, ali mogu se razlikovati ili prevazilaziti direktne troškove naših ili njihovih usluga u pogledu kojih se ne može lako utvrditi tačan trošak.

5 Vaš novac na računu

5.1 Deponovaćemo novac koji čuvamo u vaše ime kod finansijske institucije i upravljaćemo njime u skladu sa zakonom i propisima koji se odnose na nas. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo kakav gubitak deponovanih sredstava kojima upravljamo.

5.2 Ako deponujete novac kod nas na ime naših naknada, glavnice i kamate, po potrebi, ti iznosi će biti iskazani na konačnoj fakturi izdatoj po okončanju vašeg predmeta. Ako se vi i mi ne dogovorimo drugačije, takođe možemo iskoristiti deo tog novca za podmirenje bilo kojih neplaćenih faktura koje smo vam izdali.

6 Komunikacija sa nama

6.1 Kada od nas tražite i dobijete pravni savet o vašim pravima i obavezama, na našu komunikaciju u vezi sa takvim savetovanjem se primenjuju pravila o čuvanju tajnosti. Ukoliko preduzimamo radnje za vas u potencijalnom ili već započetom sudskom postupku, naša komunikacija u vezi sa takvim postupcima je zaštićena obavezom čuvanja tajnosti.

6.2 Slažete se da možemo komunicirati sa vama koristeći elektronska sredstva, znajući da su određeni rizici (uključujući, na primer, presretanje, neovlašćen pristup i rizik od virusa) povezani sa takvim sredstvima komunikacije.

7 Poverljivost, sukob interesa i naš odnos sa drugim klijentima

7.1 Sve podatke dobijene od vas, a koji nisu javni, čuvaćemo u tajnosti i obelodanićemo ih samo sa vašim odobrenjem ili ukoliko to od nas zahteva zakon ili propisi koji se na nas odnose ili ukoliko je to dozvoljeno na osnovu stava 9.3. Ipak, saglasni ste da možemo obelodaniti sve relevantne podatke kako bismo se zaštitili i/ili pripremili svoju odbranu u bilo kom potencijalnom ili već započetom sudskom, građanskom ili postupku vršenja nadzora, kao i da možemo obelodaniti bilo koje relevantne podatke našim osiguravačima, brokerima osiguranja, revizorima, bankarima i drugim savetnicima, sa obavezom da ih oni čuvaju u tajnosti, ukoliko se isti mogu obelodaniti bez odricanja od ili povrede obaveze čuvanja tajnosti podataka.

7.2 Vi ćete nam pružiti ili ćete naložiti vašim drugim savetnicima i saradnicima ili drugim licima koja zajedno sa vama učestvuju u zajedničkim poslovima, da nam pruže, u vezi sa bilo kojim predmetom koji ste nam poverili, sve podatke i dokumente koji su pribavljeni na odgovarajući način i na koje se možemo osloniti bez proveravanja istih. Saglasni ste da, ukoliko nam drugačije ne naložite, možemo obelodaniti sve relevantne podatke vašim drugim profesionalnim savetnicima.

7.3 Ako nije predviđeno drugačije u drugim opštim odredbama ili sporazumom između vas i nas, mi nećemo prihvatati angažmane u slučaju postojanja sukoba interesa ili značajnog rizika postojanja takvog sukoba interesa, osim ako nam to dozvoljava zakon i propisi koji se na nas odnose i, kada je to potrebno, uz vaše odobrenje. Međutim, mi savetujemo veliki broj klijenata i možda nećemo uvek moći da predvidimo sve takve slučajeve; stoga vas molimo da nas odmah obavestite ukoliko saznate za takav slučaj.

7.4 Saglasni ste da mi ili bilo koje drugo Povezano lice CBSA može biti angažovano od strane drugih klijenata u transakcijama ili sporovima u kojima vi ili vaše povezano lice ima interes, pod uslovom da mi ili Povezano lice CBSA ne povredimo obavezu čuvanja tajnosti prema vama.

7.5 Slažete se da mi nemamo obavezu da vam obelodanimo ili da u vašu korist upotrebimo informacije u pogledu kojih mi, ili bilo koje Povezano lice CBSA ima obavezu čuvanja tajnosti prema drugom klijentu ili bilo kom drugom licu.

7.6 Saglasni ste da možemo obelodaniti našu ulogu pravnih savetnika u bilo kom predmetu koji ste nam poverili, nakon što isti bude okončan, u promotivne svrhe, osim ukoliko nam drugačije naložite. Takođe ste saglasni da, osim ako nam ne naložite drugačije, možemo objaviti činjenicu da imamo poslovni odnos sa vama.

8 Pritužbe

8.1 Sve nedoumice ili pritužbe na naš rad bi prvo trebalo da se upute partneru/direktoru odgovornom za vaš predmet ili, ako želite, partneru/direktoru odgovornom za odnose sa klijentima. Mi imamo interne procedure koje se mogu primeniti ukoliko problem zahteva rešavanje na nivou višem od odgovornog partnera/direktora. Zakoni i propisi koji se primenjuju na nas takođe mogu predviđati formalne postupke podnošenja žalbi.

8.2 Posebno je važno da ukoliko imate bilo koju pritužbu u vezi sa ispostavljenom fakturom, istu što pre uputite nadležnom partneru ili direktoru. Ukoliko ste vi ili drugi relevantni platilac osporili neki deo fakture koju smo vam izdali, saglasni ste da bez odlaganja platite ili obezbedite plaćanje nespornog dela fakture.

9 Zaštita podataka, razmena informacija i čuvanje dokumenata

9.1 Prilikom pružanja pravnih usluga, mi delujemo i kao rukovalac podataka o ličnosti. Obrađivaćemo podatke o ličnosti koje ste nam dostavili vi ili vaši zaposleni ili agenti u vezi sa bilo kojim predmetom u skladu sa standardima o zaštiti podataka o ličnosti predviđenih važećim zakonima i primenićemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo takve podatke o ličnosti zaštitili od neovlašćene ili nezakonite obrade kao i od slučajnog gubitka ili oštećenja medija na kojima su pohranjeni. Molimo vas da pogledate naše Obaveštenje o privatnosti za više informacija o obradi podataka o ličnosti sa naše strane: http://rs.cbsa.eu/politika-privatnosti/

9.2 Svaka strana (vi i mi) pomoći će drugoj strani da ispuni svoje obaveze na osnovu zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obezbediće da pružanje podataka o ličnosti drugoj strani bude fer i zakonito. Saglasni ste da svoje zaposlene ili druga lica čije podatke o ličnosti delite sa nama upoznate sa našim Obaveštenjem o privatnosti ukoliko je pribavljanje ovakvih podataka obavezno na osnovu važećeg zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Mi smo saglasni da vas zauzvrat bez odlaganja obavestimo: (i) o prijemu zahteva ili pritužbe nadležnog organa ili lica čiji se podaci obrađuju; ili (ii) o gubitku, obelodanjivanju ili neovlašćenoj ili nezakonitoj obradi podataka o ličnosti koje ste nam dostavili ili koje smo mi pribavili u vaše ime. Sarađivaćemo sa vama i pružiti svu neophodnu pomoć u oba slučaja.

9.3 Tokom perioda pružanja usluga, pristup podacima o ličnosti (ukoliko budu prikupljani) koji se odnose na lica iz Evropskog ekonomskog prostora (EEA) može biti dostupan i mogu ih koristiti druga Povezana lica CBSA i lica koja su oni angažovali kao agente ili saradnike, uključujući i one koji se nalaze van EEA, gde zakoni o zaštiti podataka o ličnosti možda nisu tako sveobuhvatni kao u EEA, ali ćemo u pogledu takvih podataka o ličnosti obezbediti postupanje u skladu sa standardima zaštite podataka o ličnosti iz Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR) ili višim standardima na osnovu drugih zakona koji se primenjuju na takve podatke o ličnosti.

9.4 Takođe ćemo deliti vaše i kontakt podatke vašeg osoblja sa našim kontaktima, sa drugim Povezanim licima CBSA kako bismo vam pružili informacije bitne za vaše poslovanje i kako bismo obezbedili vaš kontinuiran pristup publikacijama, događajima i novostima u oblastima koje su vama bitne. Podatke o ličnosti koje nam dostave vaši zaposleni ćemo koristiti isključivo u skladu sa gore navedenim Obaveštenjem o privatnosti ili na drugi način ukoliko oni na to pristanu.

9.5 Nećemo razmenjivati informacije koje će imati za posledicu odricanje ili prestanak obaveze čuvanja tajnosti drugih Povezanih lica CBSA. Osim toga, saglasni ste da Ugovorna strana može podeliti vaše podatke (uključujući podatke o ličnosti) sa Povezanim licima CBSA, između ostalog, u svrhu provere postojanja sukoba interesa, postupanja u skladu sa zakonom, finansijskog planiranja, fakturisanja, razvoja poslovanja i upravljanja predmetima. Postoje mere kod svih Povezanih lica CBSA o zaštiti podataka koje oni međusobno dele.

9.6 Određene radnje u vezi sa pružanjem usluga klijentima možemo poveriti servisnom centru CBSA-a koji se nalazi izvan EEA ili drugim pružaocima usluga. Na primer, možemo poveriti upravljanje informacijama i dokumentima, kancelarijsku podršku, tehnološke i IT usluge, obradu teksta, fotokopiranje i usluge prevođenja.

9.7 Neki vaši podaci se mogu čuvati putem oblak tehnologije (klaud ili cloud) kojom upravlja nezavisni pružalac usluga. Imamo zaključene ugovore sa nezavisnim pružaocima usluga iz stava 9.6 i 9.7, kada je to potrebno, a takođe primenjujemo i tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili tajnost i bezbednost svih informacija koje su im date.

9.8 Ne obavezujemo se da čuvamo ili zadržavamo vaše datoteke (bilo da su u papirnom ili elektronskom obliku) u bilo kom određenom vremenskom periodu, ali ćemo to činiti najmanje minimalan broj godina koji je obavezan na osnovu zakona i propisa ili u periodu koji je uobičajen prema lokalnim poslovnim običajima. Datoteke mogu biti uništene u bilo kom trenutku po isteku takvog perioda, bez obaveštenja, osim onih datoteka koje budete tražili da budu dostavljene vama.

10 Autorsko pravo i intelektualna svojina

10.1 Zadržavamo sva autorska prava i druga prava intelektualne svojine na svim materijalima koje smo mi sačinili, dizajnirali ili kreirali tokom rada na nekom predmetu. Vi možete samo koristiti i kopirati materijal koji smo kreirali za vas ili koji smo sačinili nezavisno od našeg rada za vas i koji smo koristili tokom rada na vašem predmetu, u skladu sa našom instrukcijom ili posebnim uslovima licence. Sav materijal morate čuvati poverljivim osim ako se drugačije ne dogovorimo.

10.2 Sav materijal koji smo kreirali i/ili izmenili tokom rada na nekom predmetu možemo koristiti u svrhu obuke pravnika, sačinjavanja obrazaca, unapređenja usluga (uključujući i za obuku u pogledu tehnologija veštačke inteligencije u kom slučaju se materijali mogu čuvati na sistemu trećeg lica) i u svrhu istraživanja, bez spominjanja vašeg imena.

11 Usklađenost sa određenim zakonima i propisima

11.1 Možemo tražiti od vas da nam dostavite identifikacione dokumente i podatke o vama i fizičkim i/ili pravnim licima povezanim sa vama kako bismo obezbedili postupanje u skladu sa zakonima i propisima o sprečavanju pranja novca i kako bismo ažurirali te dokumente i informacije. Možda nećemo moći da preduzimamo radnje u vašem predmetu ukoliko ne uspemo da potvrdimo vaš identitet, ili, u nekim slučajevima, identitet vaših direktora, akcionara i stvarnih vlasnika.

11.2 Od nas se može zahtevati na osnovu zakona ili propisa da obavestimo državni ili regulatorni organ o našim saznanjima i/ili sumnji da je počinjeno krivično delo, bez obzira da li je takvo krivično delo počinjeno od strane našeg klijenta ili trećeg lica. Možda o tome nećemo moći da razgovaramo sa vama zbog ograničenja nametnutih tim zakonima ili propisima i možda ćemo morati da prestanemo da radimo za vas u takvim okolnostima. Saglasni ste da mi nismo odgovorni za bilo kakve štetne posledice koje biste mogli pretrpeti usled našeg poštovanja tih zakona ili propisa.

12 Viša sila

Ni vi ni mi nećemo biti odgovorni za neispunjavanje naših odnosnih obaveza u vezi sa vašim predmetom (osim vaše obaveze da u celosti platite naše fakture) ukoliko je do neispunjenja došlo iz razloga koji su izvan vaše ili naše kontrole.

13 Izmene i dopune

Povremeno ćemo možda morati da izmenimo ove uslove ugovora. Ako se to dogodi, obavestićemo vas o promenama isticanjem obaveštenja u odeljku na našem vebsajtu pod nazivom Zakonska obaveštenja, ali to se neće odnositi na predmete na kojima u tom trenutku već radimo.

14 Ograničenja

Ako su punovažnost i primenjivost bilo kog od ovih uslova ugovora na bilo koji način ograničeni zakonima ili propisima koji se odnose na nas, takvi zakoni i propisi će imati prevagu nad ovim uslovima ugovora ali će biti punovažni i primenjivi u najvećoj meri dopuštenoj zakonom i propisima, i takvo ograničenje neće uticati na punovažnost ili primenjivost bilo kog drugog uslova.

15 Integritet i etika

Naša politika je da se u svakom trenutku ponašamo u skladu sa najvišim profesionalnim, etičkim i poslovnim standardima i očekujemo da se i vi ponašate na sličan način u poslovanju sa nama i vašim poslovnim partnerima. Ne tolerišemo nikakav oblik mita i korupcije i vi se slažete (i) da od nas nećete očekivati ponašanje koje bi naše ime dovelo na loš glas ili dovelo u pitanje naš integritet, (ii) da ćete se vi, vaši zaposleni i agenti suzdržati od svake aktivnosti koja uključuje mito ili druge koruptivne radnje (iii) da ste interno preduzeli ili ćete preduzeti korake ili procedure uspostavljene u cilju eliminisanja rizika od mita i korupcije tokom trajanja našeg poslovnog odnosa.

16 Raskid ugovora

16.1 I vi i mi možemo u svakom trenutku raskinuti naš ugovor davanjem prethodnog pisanog obaveštenja s tim da, u našem slučaju, to mora biti u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Prestaćemo da vas zastupamo samo ukoliko verujemo da imamo dobar razlog za to, uključujući u slučaju postojanja okolnosti iz stava 3.5 (b), ali zadržavamo diskreciono pravo u pogledu takve odluke.

16.2 Ukoliko naš ugovor bude raskinut iz bilo kog razloga, saglasni ste da ćete u celosti platiti sve naše fakture koje uključuju honorare, troškove, izdatke i druge naknade nastale do momenta raskida ugovora.

16.3 Odnos između advokata i klijenta postoji između vas i nas samo ako u relevantnom trenutku radimo na vašem predmetu; nismo u obavezi da vam pružamo savete u bilo koje drugo vreme u vezi sa promenama zakona, pravila ili propisa koje bi mogle uticati na vaša prava. Dalje, ukoliko u određenom periodu ne budemo radili na vašem slučaju, saglasni ste da, osim ukoliko je to zabranjeno zakonom ili propisima, mi imamo pravo da u tom periodu prihvatimo da radimo na slučajevima drugih klijenata a u vezi sa predmetom vašeg slučaja, mada nećemo obelodaniti ni jednu informaciju ili dokument u pogledu kojih prema vama imamo obavezu čuvanja tajne, niti ćemo iste koristiti za potrebe ili u korist drugog klijenta.

16.4 Mi i ostala Povezana lica CBSA možemo vam besplatno poslati novosti u zakonodavstvu ili vas uključiti na mejling listu za slanje istih nakon prestanka našeg ugovora sa vama ili vašeg ugovora sa njima. To neće promeniti činjenicu da je vaš ugovor sa nama ili sa njima raskinut.

Kontaktirajte nas