Politika privatnosti

U ovom Obaveštenju o privatnosti je opisan način na koji CBSA (u daljem tekstu „ Društvo “ ili „Mi“) prikuplja, deli, štiti i na drugi način obrađuje vaše Podatke o ličnosti (termin definisan u nastavku) kada posetite i/ili kada se registrujete na našem vebsajtu. Molimo vas da pažljivo pročitate našu politiku privatnosti da biste stekli jasan uvid o tome kako mi prikupljamo,  koristimo, štitimo ili uopšte postupamo sa vašim podacima o ličnosti prikupljenim preko našeg vebsajta. Ova Politika privatnosti je sastavljena u svetlu Opšte uredbe Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti („GDPR“) i važećih lokalnih zakonodavstava. 

Obavezni smo da poštujemo GDPR prilikom obrade podataka u Evropskom ekonomskom prostoru, Ujedinjenom Kraljevstvu i svim drugim zemljama gde se on primenjuje. Takođe smo obavezni da poštujemo pravila i principe važećih lokalnih zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

1. Ko smo mi?

Cross-border Successions Alliance (u daljem tekstu: „CBSA“) je švajcarsko udruženje (Swiss verein) sa sedištem na adresi Route de Crassier 7 Eysins, CH-1262, Švajcarska, koje pruža sledeće usluge: (i) organizacija i koordinacija pružanja usluga na globalnom nivou, koje pružaju kvalifikovani pružaoci usluga, što je potrebno kao deo postupka međunarodnog nasleđivanja (nasleđivanja imovine u inostranstvu), uključujući, ali se ne ograničavajući na poresko savetovanje, pravno savetovanje, planiranje ostavine, upravljanje projektima, posredovanje u prometu nekretnina, (ii) ulaganje kontinuiranog napora da se unapredi kvalitet usluga u vezi sa međunarodnim nasleđivanjem, (iii) uvođenje i primena najviših standarda u ovoj oblasti, (iv) povećavanje iskustva i znanja njihovim deljenjem sa kolegama iz ove oblasti, (v) promovisanje upotrebe modernih tehnologija u oblasti međunarodnog nasleđivanja (vi) marketing i oglašavanje CBSA.

Ukoliko vam je potrebno više informacija ili pojašnjanja, slobodno kontaktirajte Dušana Maksimovića putem adrese e-pošte dusan.maksimovic@cbsa.eu

CBSA se sam po sebi ne bavi advokaturom, poreskim savetovanjem, planiranjem ostavine ili drugim vidom poslovne delatnosti. Takve usluge pružaju firme partneri CBSA (u daljem tekstu: „Partneri“ ili pojedinačno „Partner“), koji se samostalno ili sa svojim povezanim licima bave koordiniranim međunarodnim savetovanjem, poreskim savetovanjem, pružanjem pravnih usluga, planiranjem ostavine i pružanjem drugih usluga. Za više informacija slobodno pogledajte Opšte uslove ugovora CBSA na našem vebsajtu.

Stoga se reči „Mi“, „naš“ i „nas“ može odnositi na CBSA i/ili njegove Partnere u zavisnosti od posla koji ste nam poverili, zahteva ili potreba koje ste izrazili na našem vebsajtu ili kasnijoj komunikaciji sa predstavnicima CBSA.

Ukoliko angažujete Partnera da vam pruži bilo koju uslugu i razmenite sa njim podatke i/ili dokumente, vaša prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti će biti regulisana ugovorom i/ili propisima (zakoni, etički kodeksi, podzakonski akti, itd.) koji se primenjuju na odnos između vas i Partnera. Takav partner će biti isključivo odgovoran za razmenu i zaštitu vaših Podataka o ličnosti sa CBSA, drugim Partnerima CBSA ili trećim licima.

2. Koje podatke prikupljamo?

„Podaci o ličnosti“ se odnose na sve informacije koje se mogu koristiti pojedinačno ili zajedno sa drugim informacijama u svrhu vaše identifikacije. Za potrebe ove Politike privatnosti, sve dole navedene podatke koje prikupljamo o vama smatramo „Podacima o ličnosti“.

Prilikom naručivanja ili registracije na našem vebsajtu, u zavisnosti od slučaja, od vas se može tražiti da unesete svoje ime, prezime, adresu e-pošte, adresu za dostavu pismena, broj telefona, informaciju o potvrđivanju identiteta (lozinka), IP adresu, zemlju u kojoj živite i vašu trenutnu lokaciju.

Takođe možemo vršiti obradu vaših drugih podataka o ličnosti, dokumente ili druge podatke koji nam omogućavaju da postupamo po vašem predmetu i olakšamo vašu saradnju sa CBSA ili Partnerom CBSA.

Generalno, ne vršimo obradu osetljivih podataka, odnosno podataka označenih kao „Posebne kategorije podataka o ličnosti“, odnosno podataka o ličnosti koji otkrivaju vaše rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, religiozna ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatu, kao ni genetske podatke, biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije fizičkog lica, podatke koji se tiču vašeg zdravstvenog stanja ili seksualnog života ili seksualne orijentacije. U slučaju da je obrada ovih podataka neophodna za postupanje po vašem predmetu, oni će se obrađivati u skladu sa uslovima opisanim u odeljku ispod.

3. Korišćenje kolačića i drugih tehnologija

Kolačići su male datoteke koje vebsajt ili njegov provajder prenosi na hard drajv vašeg računara putem vašeg pretraživača (ako to dozvoljavate) koji omogućavaju sistemima vebsajta ili provajdera da prepoznaju vaš pretraživač i da pribave i zapamte određene informacije. Na primer, koristimo kolačiće kako bi nam pomogli da zapamtimo i obradimo stvari koje ste kupili onlajn. Takođe se koriste da bismo bolje razumeli vaše preferencije na osnovu vaše ranije ili trenutne aktivnosti na vebsajtu, što nam omogućava da vam pružimo bolju uslugu. Takođe koristimo kolačiće da bismo prikupili zbirne podatke o broju posetilaca vebsajta i interakciji na vebsajtu kako bismo mogli da ponudimo bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti.

Kolačiće koristimo u sledeće svrhe:

 • kako bismo bolje razumeli i sačuvali vaše preferencije za vaše buduće posete vebsajtu.
 • kako bismo pratili reklame koje vam se prikazuju.
 • kako bismo prikupili zbirne podatke o broju posetilaca vebsajta i interakciji na vebsajtu da bismo mogli da ponudimo bolje korisničko iskustvo i alate u budućnosti. Takođe možemo koristiti proverene usluge trećih lica kojima se prate ove informacije u naše ime.

Možete odabrati da vas vaš računar upozori svaki put kada se šalje kolačić, a možete izabrati i da isključite sve kolačiće. To radite u podešavanjima pretraživača. S obzirom da se pretraživači međusobno razlikuju, pogledajte meni za pomoć vašeg pretraživača da biste utvrdili ispravan način da modifikujete kolačiće.

Ako isključite kolačiće, neke funkcije koje čine vaše korisničko iskustvo na vebsajtu efikasnijim možda neće funkcionisati pravilno. 

4. Kako koristimo vaše Podatke o ličnosti?

Ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonom, vaše Podatke o ličnosti koristimo u sledeće svrhe i po sledećem pravnom osnovu.

Ugovorna nužnost

Vaše Podatke o ličnosti obrađujemo onda kada je to potrebno da bismo zaključili sa vama ugovor o pružanju naših usluga ili da bismo ispunili naše obaveze na osnovu tog ugovora. Na primer, možda ćemo morati da obrađujemo vaše Podatke o ličnosti:

   • da bismo vas registrovali i omogućili vam da koristite naše usluge;
   • da bismo vam slali važna obaveštenja kao na primer o promenama u portfoliju naših usluga ili promenama ove Politike privatnosti;
   • da bismo vodili internu evidenciju o ažuriranju softvera, tehničkim uslugama i drugim transakcijama ukoliko je to neophodno za vršenje naših usluga.

Ukoliko nam ne dostavite određene Podatke o ličnosti na obradu kako je gore navedeno, možda nećemo moći da pružimo traženu uslugu.

Zakonska obaveza

Prikupljanje i obrada nekih vaših Podataka o ličnosti se od nas može tražiti na osnovu zakona. Na primer, možda ćemo morati da obradimo i obelodanimo vaše Podatke o ličnosti kada u dobroj veri smatramo da je to neophodno da bi se postupilo u skladu sa važećim zakonom ili da bi se odgovorilo na zahtev državnog organa za obelodanjivanjem podataka, uključujući državne organe nadležne za sprovođenje zakona i druge državne organe.

Naš legitiman interes

Vaše Podatke o ličnosti možemo obrađivati kada je to neophodno radi ostvarenja naših legitimnih interesa, uključujući pružanje usluga, njihovo promovisanje i unapređenje i upravljanje našim i rizikom naših korisnika.  Na primer, možemo obrađivati vaše Podatke o ličnosti:

 • da bismo uspostavili i upravljali vašim nalogom na našem vebsajtu;
 • da bismo vas povezali sa osobom koja vam može pružiti informacije koje su vam potrebne ili koje ste tražili na našem vebsajtu;
 • da bi se personalizovao sadržaj, poslovne informacije ili korisničko iskustvo;
 • da bismo vas informisali o novom proizvodu ili usluzi slanjem obaveštenja, oglasa ili slika putem elektronske pošte, osim ukoliko je potreban vaš pristanak za takvu vrstu komunikacije (pogledajte ispod odeljak Direktni marketing). Ako ne želite da primate ove informacije, jednostavno pratite uputstva za odjavu koja se nalaze u samom primljenom promotivnom materijalu ili nas kontaktirajte na dole opisan način;
 • Da bismo otkrili, sprečili ili na drugi način rešili bilo kakve prevare ili sigurnosne probleme u vezi sa našim uslugama.

Vaš pristanak

Kada to zahteva važeći zakon, tražićemo vašu posebnu saglasnost za obradu vaših Podataka o ličnosti u specifične svrhe. Na primer, možemo tražiti vašu posebnu saglasnost za slanje direktnih marketinških poruka ili za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji kako bismo vam pružili usluge za čije pruženje nam je potrebna informacija o vašoj lokaciji.

Ako smo tražili vaš pristanak za obradu vaših Podataka o ličnosti, možete ga kasnije povući u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati putem kontakt podataka navedenih u ovoj Politici, ali to neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na pristanku datom pre njegovog povlačenja.

5. Zadržavanje vaših Podataka o ličnosti

Vaši Podaci o ličnosti će se čuvati onoliko dugo koliko je to neophodno za ostvarenje gore navedenih svrha, u skladu sa važećim zakonima, uključujući u svrhu ispunjavanja bilo kojih zakonskih, regulatornih, računovodstvenih ili obaveza izveštavanja.  Ako bi brisanje vaših Podataka o ličnosti bilo moguće samo uz nesrazmerno velike napore, mi ćemo ih učiniti anonimnim umesto da ih brišemo. Nećemo prikupljati vaše Podatke o ličnosti koji nisu neophodni za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni.

6. Direktni marketing

Vaše Podatke o ličnosti možemo koristiti u marketinške svrhe, posebno da bismo vam prikazali ili predstavili oglase i promotivni materijal.

Tražićemo od vas da izričito pristanete da primate marketinški metarijal ili informacije o proizvodima pre nego što vam pošaljemo bilo kakav marketinški ili promotivni materijal.

U svakom trenutku možete da se predomislite u vezi sa vašim izborom u pogledu direktnog marketinga tako što ćete kliknuti na dugme za odjavu koje se nalazi na svakom poslatom marketinškom materijalu, ažuriranjem vašeg korisničkog profila ili podataka na nalogu ili tako što ćete nas kontaktirati.  Ako to učinite, imajte u vidu da nećemo ukloniti vaše Podatke o ličnosti iz naših baza podataka ukoliko su nam ti podaci i dalje neophodni pod uslovima ove Politike privatnosti ili da bismo mogli da nastavimo da vam pružamo naše usluge.  

7. Kada obelodanjujemo Podatke o ličnosti?

Vaše Podatke o ličnosti možemo obelodaniti u skaladu sa važećim zakonom u dole navedenim slučajevima.

Obelodanjivanje trećem licu kada to zahteva zakon.  Vaše Podatke o ličnosti možemo obelodaniti trećem licu ako je to neophodno radi postupanja u skladu sa zakonskom obavezom ili odlukom suda, državnog organa ili ako je obelodanjivanje neophodno iz razloga nacionalne bezbednosti, sprovođenja zakona ili važnog javnog interesa.

Obelodanjivanje pružaocima usluga.  Vaše Podatke o ličnosti možemo obelodaniti kompanijama koje nam pružaju usluge, kao što su kompanije koje pružaju usluge računarstva u oblaku (cloud computing).  Od pružalaca usluga se očekuje da drže vaše Podatke o ličnosti u tajnosti i nije im dozvoljeno da koriste vaše Podatke o ličnosti u bilo koju drugu svrhu osim za pružanje usluga za koje smo ih angažovali.

Obelodanjivanje ostalim trećim licima sa vašim pristankom.  Takođe možemo obelodaniti vaše Podatke o ličnosti sa ostalim trećim licima kada vi pristanete na to. Na primer, dostavićemo Partneru neophodne podatke kako bi vas kontaktirao kada tražite da vas kontaktira stručnjak CBSA.

8. Linkovi ka vebsajtovima trećih lica

Povremeno možemo odlučiti da na našem vebsajtu istaknemo ili ponudimo usluge ili proizvode trećih lica. Takvi vebsajtovi trećih lica imaju sopstvene politike privatnosti. Stoga mi ne snosimo nikakvu odgovornost u pogledu sadržine i delatnosti vebsajtova na koje smo uputili linkom. Bez obzira na to, mi želimo da zaštitimo integritet našeg vebsajta i pozdravljamo svaku povratnu informaciju o tim vebsajtovima trećih lica.

Gugl (Google)

Guglovi uslovi za oglašavanje su sažeti u Guglovoj politici oglašavanja. 

Sačinjena je kako bi korisnicima pružila pozitivno korisničko iskustvo.
Na našem vebsajtu koristimo Guglovo AdSense oglašavanje (Google AdSense Advertising).

Gugl, kao nezavisan pružalac usluga, koristi kolačiće da bi postavljao oglase na našem vebsajtu. Upotreba DART kolačića od strane Gugla mu omogućava da postavlja oglase za naše korisnike na osnovu njihovih ranijih poseta našem vebsajtu i drugim vebsajtovima na internetu. Korisnici mogu da onemoguće upotrebu DART kolačića na stranici gde se nalazi politika privatnosti Gugl oglasa (Google Ad) i Mreže vebsajtova (Content Network) .

Implementirali smo sledeće:

 • Ponovno oglašavanje (remarketing) uz pomoć Guglovog AdSense oglašavanja
 • Izveštavanje o postavljenim oglasima Guglove platforme za targetiranje korisnika
 • Izveštavanje o demografskim kategorijama i interesima

Mi, zajedno sa drugim nezavisnim pružaocima usluga kao što je Gugl koristimo direktne kolačiće (first-party cookies) (kao što su kolačići Gugl analitike (Google Analytics)) i indirektne kolačiće (third-party cookies) (kao što je DoubleClick kolačić) ili druge identifikatore trećih lica zajedno, kako bismo prikupili podatke o interakcijama korisnika sa postavljenim oglasima i drugim servisnim funkcijama oglasa koji se odnose na naš vebsajt.

Isključivanje kolačića:

Korisnici mogu sami da podese način na koji im Gugl plasira oglase na stranici Guglovo podešavanje oglasa (Google Ad Settings). Takođe možete da isključite kolačiće na stranici Inicijativa za isključivanje iz internet oglašavanja (Network Advertising Initiative Opt Out) ili pomoću dodatka za isključivanje kolačića na pretraživaču Gugl analitike.

9. Gde čuvamo i obrađujemo Podatke o ličnosti?

Vaše Podatke o ličnosti će obrađivati CBSA sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ukoliko ste registrovani klijent CBSA, pristup vašim podacima ima vaš pravni savetnik i lice koje upravlja predmetima u CBSA. Mi obezbeđujemo da pristup vašim Podacima o ličnosti bude ograničen samo na ona lica kojma je takav pristup neophodan i licima koja vam pružaju pomoć ili usluge.

Ukoliko se vaš pravni savetnik ili pružalac drugih usluga nalazi izvan Evropskog ekonomskog prostora („EEP“), Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske, u zemljama u kojima važe drugačiji zakoni o zaštiti podataka o ličnosti u odnosu na zakone u zemlji vašeg prebivališta, pre nego što izvršimo prenos vaših Podataka o ličnosti ćemo preduzeti korake kako bismo osigurali da takvi podaci imaju isti nivo zaštite kao na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka o ličnosti u EEP, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švajcarskoj.  Za prenos podataka izvan EEP, Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske, Društvo,po potrebi, koristi odgovarajuće zaštitne mere, uključujući standardne ugovorne klauzule koje je usvojila Evropska komisija, i dostaviće vam primerak istih na vaš zahtev.

Nećemo obelodanjivati vaše Podatke o ličnosti trećim licima u bilo koje druge svrhe osim opisanih u ovoj Politici privatnosti i nećemo prodavati vaše Podatke o ličnosti.

10. Mere obezbeđenja vaših Podataka o ličnosti

Društvo preduzima odgovarajuće administrativne, tehničke i fizičke mere kako bi zaštitilo vaše Podatke o ličnosti od gubitka, krađe, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, menjanja i uništenja.

Sigurnost vaših Podataka o ličnosti štitimo korišćenjem šifrovanja i lozinki kada je to potrebno, ili ograničavanjem pristupa vašim Podacima o ličnosti.

Ne koristimo ispitivanje ranjivosti i/ili  standarde bezbednosti podataka u industriji platnih kartica.

Ne koristimo skeniranje malvera.

Vaši Podaci o ličnosti se čuvaju na bezbednim mrežama i pristup njima ima samo ograničen broj ljudi koji imaju posebna prava pristupa takvim sistemima i koji su obavezni da čuvaju podatke u tajnosti. Pored toga, sve osetljive informacije koje pružite su šifrovane pomoću SSL tehnologije (Secure Socket Layer).

Sprovodimo niz bezbednosnih mera kada korisnik unese, pošalje ili pristupi svojim informacijama, kako bismo održali bezbednost vaših Podataka o ličnosti.

Sve transakcije se obrađuju putem sistema za onlajn plaćanje (gateway) i ne čuvaju se i ne obrađuju na našim serverima.

11. Vaša prava u vezi sa Podacima o ličnosti

Imate sledeća prava u vezi sa vašim Podacima o ličnosti koje obrađujemo, pod uslovima predviđenim važećim zakonom:

 • da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše Podatke o ličnosti i ako ih obrađujemo, da zatražite kopiju vaših Podataka o ličnosti i informacije u vezi sa obradom vaših Podataka o ličnosti, uključujući svrhu obrade vaših Podataka o ličnosti i da li se ti podaci koriste u svrhu u koju su prikupljeni, kao i identitet trećih lica kojima se vaši Podaci o ličnosti obelodanjuju;
 • da zatražite ispravku netačnih i nepotpunih Podataka o ličnosti;
 • da zatražite brisanje vaših Podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade vaših Podataka o ličnosti;
 • da se usprotivite daljoj obradi vaših Podataka o ličnosti;
 • da povučete pristanak koji ste dali, što neće uticati na zakonitost obrade zasnovane na vašem pristanku pre njegovog povlačenja;
 • da zahtevate prenosivost podataka;
 • da uložite žalbu nadzornom organu; i
 •  da osporite određene automatizovane odluke koje imaju pravne ili jednako značajne posledice, u slučaju da donesemo takve odluke.

12. Kako možete da nas kontaktirate?

Za sve informacije u vezi sa obradom vaših Podataka o ličnosti, ili vršenjem vaših prava u ovom smislu, molimo vas da kontaktirate na neki od dole navedenih načina:

e-pošta

gospodina Dušana Maksimovića putem adrese e-pošte dusan.maksimovic@cbsa.eu

telefon

 +41 (0) 22 595 12 09

CBSA adresa

Cross-border Successions Alliance
Route de Crassier 7 Eysins, CH-1262
Švajcarska

Kontaktirajte nas